Odpowiedzialność kontraktowa zawodów prawniczych

W toku postępowań sądowych odpowiedzialność cywilna radcy prawnego jest trudna do zdefiniowania. Patrząc na Kodeks Cywilny możemy odnieść wrażenie, że definicja odpowiedzialności radcy prawnego (jak ogólna odpowiedzialność cywilna) jest zależna od rodzaju interpretacji. Możliwość samo decydowania przez niezależne sądy może być przyczyną sporów i dochodzeń w sądach II instancji.

Mimo tak dużego problemu z określeniem winy na skutek nieprawidłowego działania procesowego OC radcy prawnego jest ostatnią deską ratunku dla wyrządzonej szkody. Dzięki możliwości skorzystania z ubezpieczenia radca prawny nie musi pokrywać szkód z własnej kieszeni. Polisa chroni go przed różnymi rodzajami odpowiedzialności cywilnej, którą postaramy się przedstawić w dość prosty sposób.

Odpowiedzialność kontraktowa radcy prawnego


Przedstawiciele zawodów prawnych działają w imieniu mocodawcy. Są stronami postępowania przed należytymi sądami i urzędami. Powierzone czynności realizują na mocy umowy zawartej w mocodawcą. Z uwagi na brak szczególnych wytycznych w prowadzeniu czynności np. procesowych odszkodowanie jest ustalane na podstawie umowy zlecenie. Brak należytego wykonania usługi może skutkować konsekwencjami prawnymi. Posiadanie OC radcy prawnego zwiększa nasze bezpieczeństwo pod kątem finansowym. W przypadku odpowiedzialności odszkodowawczej zgodnej z art. 471, 472 oraz art. 355 par. 2 Kodeksu Cywilnego, które brzmią następująco:

Art. 471. [Odpowiedzialność ex contractu] Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Art. 472. [Odpowiedzialność dłużnika] Jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności.

Art. 355. § 2. [Definicja należytej staranności] Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.

Odpowiedzialność kontraktowa – Kiedy nie obejmuje?


Podstawą umowy zlecenie jest możliwość ubiegania się o odszkodowanie z OC radcy prawnego. Należy pamiętać, że podpisana z mocodawcą umowa zobowiązuje do wykonania starannego działania, a nie osiągnięcia rezultatu. Oznacza to, że klient nie może żądać osiągnięcia określonego rezultatu postępowania, a prawnik nie może się zobowiązać do wygrania sporu. Mimo przegranej sprawy radca prawny może spodziewać ujemnych konsekwencji.